Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. Poz. 827).
 2. Klient, który zawarł umowę może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 powyższej ustawy).
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 4. a) dla umowy polegającej na wydaniu rzeczy – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 5. b) w przypadku umowy, która:

– obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 • polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W celu odstąpienia od umowy i anulowania transakcji, klient powiadamia niezwłocznie o tym fakcie Sklep telefonicznie (lub faksem) i e-mailem. Sklep niezwłocznie przesyła konsumentowi wiadomość email z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Umowę taką uważa się za niezawartą.Oświadczenie, o którym mowa powyżej, można złożyć na formularzu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy lub zwrot zakupionego towaru przysługuje również w sytuacji, kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 3. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla konsumenta z żadnymi kosztami.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 7. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Reklamacje

 1. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) w związku ze zmianami nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014r. poz. 827). Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Podstawę reklamacji stanowi odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wadę fizyczną (prawną). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. Wada prawna polegać może na ograniczeniu w korzystaniu lub rozporządzaniu produktem znajdującym się w ofercie Sklepu wynikającym z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 3. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy, w szczególności w sytuacji kiedy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. W tym celu zaleca się by sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane zaleca się w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 4. W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem Biooliwa.pl.
 5. W pozostałych przypadkach reklamacje mogą być przesyłane:
  • pocztą elektroniczną na adres:lekkakr@wp.pl
  • listem poleconym na adres: Lekka Kuchnia Roślinna, ul. Wołoska 3, 02-675 Warszawa
  • oraz telefonicznie: + 693 428 797 w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.30 – 16.30.
 1. W oświadczeniu dotyczącym reklamacji Klient powinien wskazać:
  • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
  •  
  • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową poprzez wymianę produktu lub oświadczenie odstąpieniu od Umowy Sprzedaż; oraz
  • dane kontaktowe składającego reklamację.

Lub posłużyć się formularzem

 1. W toku reklamacji klientowi przysługuje uprawnienie:
  1. Odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy
  2. Wymiany produktu.
  3. Oświadczenie o obniżeniu ceny
 2. W przypadku reklamacji produktów należy odesłać go w stanie nienaruszonym (w nieuszkodzonym opakowaniu i bez śladów użytkowania) wraz dowodem zakupu.
 3. Sklep zobowiązuje się do poinformowania Klienta o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 7 dni od daty jej złożenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z ustawą o prawach konsumenta termin ten może zostać wydłużony do 30 dni, o czym Klient będzie poinformowany przez Sklep przed jego upływem z podaniem przyczyn jego wydłużenia. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji
 4. Wymiana towaru następuje po uznaniu reklamacji przez Sklep w okresie 7 dni oraz w tym terminie następuje wysłanie nowego towaru lub zwrot równowartości towaru w sposób odpowiadający sposobowi dokonanej uprzednio zapłaty.
 5. Koszty przesyłki (zwrotu towaru) ponosi Klient. Koszty ponownego wysłania wadliwego produktu ponosi Sklep.
 6. Sklep Biooliwa.pl nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.
 7. Sklep Biooliwa.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów Klientowi i z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. w sytuacji kiedy Klient nie przechowywał produktów zgodnie z określonymi zasadami ich przechowywania).
 8. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej sklepu Biooliwa.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

Dokumenty do pobrania

Reklamacja towarów

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl